ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مدیریت مبتنی بر شایستگی است. بر اساس این نظام، با توجه به اهمیت منابع انسانی در ارتقاء سطح دانش فردی و رفتار پرسنل از یک سو و لزوم ارزیابی کارکنان به منظور ایجاد سازوکار یکسان در تعیین و تبیین شاخص‌های ارزشیابی از سوی دیگر، فرم‌ها و دستورالعمل‌هایی بر اساس سیاست‌های سازمان تدوین می‌شود.

نرم‌افزار ارزیابی عملکرد "سام"، علاوه بر پیاده‌سازی این نظام در طول یک دوره ارزشیابی، از چندین روش ارزیابی بر اساس ماهیت دپارتمان‌ها و پروژه‌ها استفاده می‌کند که نتایج برخی از دوره‌ها و روش‌ها در سایر ارزیابی‌ها موثر خواهد بود. در نهایت آرشیو نتایج کلیه ارزیابی‌ها به عنوان فاکتور موثر در محاسبه حقوق و مزایا در نظر گرفته خواهد شد.

تاریخ : 23 فروردین 1399

مشتری : محمد کرمی

نام شرکت : کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تگ : طراحی وب، برنامه نویسی، فتوشاپ

قابلیت های نرم‌افزار ارزیابی عملکرد:
 • امکان طراحی انواع فرم‌های ارزیابی عملکرد در سازمان
 • تعریف انواع شاخص های ارزیابی عمومی و اختصاصی
 • امکان طراحی ارزیابی با شاخص های سفارشی
 • گروه بندی شاخص ها بر اساس ارزشهای سازمان
 • امکان معین کردن بازه های مجاز امتیازی
 • تعریف سطوح ارزیابی بصورت سلسله مراتبی و درختی
 • تعریف دوره های ارزیابی زمانی (ماهیانه، فصلی و سالانه و محدودیت زمانی)
 • پیاده سازی کامل فرایند ارسال و بررسی پیشنهادات توسط گرو های تخصصی
 • امکان معرفی معیار با الگوهای امتیازی و مصداقی(چند گزینه ای)، مصداقی بازه ای
 • امکان تعریف الگوهای مختلف نحوه پاسخ‌دهی با شاخص‌های ارزیابی عملکرد
 • امکان ثبت و بررسی اعتراض به نتایج ارزیابی عملکرد
 • امکان درج سوابق قبلی ارزیابی کارکنان در پرونده ارزیابی عملکرد ایشان
 • گردش کار جهت فرآیندهای تکمیل فرم‌های ارزیابی براساس چارت سازمانی
 • امکان تعریف جریمه تاخیر در فرآیند ارزیابی برای ارزیاب
 • دریافت اطلاعات ورود و خروج کاربران از دستگاه کنترل تردد و محاسبه تاخیر
 • پیاده سازی کامل مصوبات و تصمیمات کمیته انضباطی
 • درج نتایج حاصل از فرآیند ارزیابی عملکرد در سوابق پرسنل
 • امکان برگزاری نظر سنجی (با محدودیت زمانی و بدون محدودیت زمانی) از پرسنل
 • امکان تبادل اطلاعات با سایر نرم‌افزار‌های حوزه منابع انسانی و استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در محاسبات و گزارشات
 • امکان ساخت و دریافت انواع گزارشات پویا بر حسب عوامل ارزیابی عملکرد
 • امکان ساخت و دریافت انواع گزارشات