شرکت توسعه دهندگان دنیای چابک سام از سال 1395 و با هدف تولید نرم افزارهای سفارش مشتری در حوزه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر وب (WebGIS)، اتوماسیون پروژه های عمرانی مورد نیاز شرکتهای مشاور و پیمانکار و همچنین ارائه راه حلهای نرم افزاری مرتبط با فرآیندهای مدیریت پروژه تاسیس گردید

برخی مشتریان ما